Zitierte


02.06.2021 16:43
Zitierte herbei - Vertaling Nederlands-Engels
advies het gebied te mijden, naar de hulpdiensten te luisteren en het lokale nieuws te volgen. Wie aus der internationalen wissenschaftli ch e n Literatur b e ka nnt und krzlich auch in den amerikanischen und europischen Medien dargestellt, sind einige dieser Heilkruter, die ohne rztliche Kontrolle verwendet werden, verantwortlich fr Tausende von Vergiftungsfllen mit Todesfolge. 1540, zoals gewijzigd) beschreven wettelijke begrippen en verboden vaststelt, behoort tot de technische voorschriften waarvan het ontwerp aan de Commissie dient te worden meegedeeld overeenkomstig artikel 8, lid 1, van deze richtlijn? 15.43 uur Koningspaar reageert.21 uur Verdachte is bekende van politie.13 uur Carjacking.11 uur Aanhouding in Utrechtse Tichelaarslaan (Ondiep) Aanhouding in Tichelaarslaan (Ondiep).05 uur Video's en reportages Schietincident in Utrecht, wat weten we? 11.30 uur Schietpartij in tram bij 24 Oktoberplein in Utrecht Wat er tot nu toe bekend is over de schietpartij leest u in dit artikel. 1829/2003 twee gunstige adviezen uitgebracht en geconcludeerd dat de nieuwe informatie die in de aanvraag is ver st rekt en de sinds ha ar vorig e wetenschappelijke beoordel in g van soja 40-3-2 ver. D e exporterende p ro du ce nten erkenden dat de ze beschikking betrekking had op platte producten (en niet op lange producten zoals roestvr staaldraad maar z voerden aan dat, ten eerste, onderling afgestemde praktken ook voor het betrokken. Onverminderd lid 1, onder a en artikel 169 bis kan de Commissie in het geval van samenvoeging van middelen en onder de in het basisbesluit genoemde voorwaarden beslissen om de aanbestedings- of subsidieprocedures van het begunstigde partnerland of zoals onder.

Sie umfasst insbesondere, soweit die Entscheidung des nationalen Gerichts diese Angaben enthlt, den Gegenstand des Ausgangsverfahrens, die wesentlichen Argumente der Parteien des Ausgangsverfahrens, eine kurze Darstellung der Begrndung der Vorlage sowie d i e zitierte R e ch tsprechung und die angefhrten gemeinschaftsrechtlichen. Volg voor verdere updates onze reguliere berichtgeving op de website en social media. Waarvan hij of zij precies wordt verdacht is nog niet bekend. Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gem ee nscha ppe lij ke normen en pr oce dures i n de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal. Ook in Ondiep is een inval gedaan. Pompeo sprak van een "tragisch incident" in Utrecht waarbij drie doden vielen. Juni 2000 in London veranstaltet hat, um einen ersten Gedankenaustausch mit der kolumbianischen Regierung und Vertretern der Zivilgesellschaft im Hinblick auf die internationale Tagung ber den Friedensprozess in Kolumbien zu fhren, die. What does it say about the UK, about how much the British signature is worth?". De politie doet hier onderzoek naar. D e Commissie st el t i n ied er geval vast dat noch de bedoelde beginselen van de goede trouw, noch de aanwezigheid van de landbouwers aan wie het terrein toebehoorde, Demesa hebben verhinderd met de bouw.

The proposals do not constitute a reasonable basis for reaching an agreement.". 12.23 uur Schutter voortvluchtig De persoon die in een tram schoot in Utrecht, is voortvluchtig. Hierin is ook het verhaal van een ooggetuige te lezen. Mai 2002 mitgeteilt, dass dieses Verfahren nach Ansicht der Kommission nicht den Gepflogenheiten entspreche. Deel dit artikel Lees ook. Dat heeft de knvb in overleg met de politie besloten. Artikel 85 bevat geen specifieke categorie voor een complexe inbreuk van dit type (zie opnieuw het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in za ak T- 7/ 89 (16 ). Mijn gedachten gaan uit naar hen en hun naasten." "Ik sta in nauw contact met politie en openbaar ministerie.

Abweichend von Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 169a, kann die Kommission bei Ressourcenzusammenlegung und unter den im Basisrechtsakt festgelegten Bedingungen, die Vergabe- oder Finanzhilfeverfahren des begnstigten Partnerlandes oder die zwischen den Gebern vereinbarten Verfahren verwenden, nachdem sie sich. 12.23 uur Politie adviseert Utrechtse scholen dicht te blijven De politie adviseert de Utrechtse scholenkoepel SPO om bij alle scholen in de stad de deuren gesloten te houden. 11.40 uur Rijkswaterstaat doet rijstrook dicht Rijkswaterstaat vraagt automobilisten ruimte te maken voor de hulpdiensten die richting Utrecht gaan. (Het Europees Parlement) verzoekt de Europese Commissie onderzoek te verrichten naar de verantwoordelijkheid voor het ongeluk en de precieze omstandigheden van de ramp en de respectieve C 268 E/72 identiteit en rol van alle betrokken actoren vast. Evenals voor alle in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen stoffen, kan de status van carbendazim worden herzien overeenkomstig artikel 5, lid 5, van die richtlijn in het licht van nieuwe beschikbaar komende gegevens, zoals aan de hand. While discussions are still ongoing, it would not be appropriate for us to speculate on the detail of an eventual agreement.". Voor de bepaling van de relevante markt, zie de bekendmaking van de C om missi e inzake d e bep al ing van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht, die reeds werd aangehaald. Staat de communautaire richtlijn betreffende het herstellen van milieuschade (richtlijn 2004/35/EG van, in het bijzonder artikel 7 ervan en bijlage II waarnaar in dat artikel wordt verwezen gelet op de bijzondere situatie in het gebied van nationaal belang. Er is veel politie in de wijk aanwezig.

Wanneer de aanvrager door gedetailleerde verwijzingen naar de gepubliceerde weten sc happ eli jke literatuur kan aa nton en dat het bestanddeel of de bestanddelen van het geneesmiddel reeds lang in de medische praktijk wordt of worden gebruikt en een erkende werkzaamheid. Wat denkt ze van de naleving van de normen die het Europees Elektrotechnisch normalisatiecomit (Cenelec) volgens haar mandaat M/305 opgesteld heeft door het Koninkrijk Spanje, vooral wat betreft de geharmoniseerde werkwijzen voor metingen te velde en de informatie van het publiek en de belanghebbende groepen? De snackbar is gesloten. Deze had tot doel een eerste gedachtewisseling met de Colombiaanse regering en vertegenwoordigers van de civiele samenleving te houden met het oog op de internationale vergadering over het vredesproces in Colombia die inmiddels, onder auspicin van de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank, op in Madrid is gehouden. Dat is bekendgemaakt in het tv-programma Pauw Jinek. 1 der Richtlinie der Kommission bermittelt werden mssen, eine Rechtsvorschrift gehrt, die die Verlngerung von Erlaubnissen fr eine Ttigkeit im Bereich der Automatenspiele mit niedrigen Gewinnen untersagt?

Juni 2009 kam die Europische Behrde fr Lebensmittelsicherheit (nachfolgend efsa) zu dem Schluss, dass die im Antrag enthaltenen neuen Informationen und die berprfung der wissenschaftli ch e n Literatur, d ie seit den vorherigen wissenschaftlichen Gutachten des efsa-Gremiums fr gentechnisch. "We merken dat daar op dit ogenblik behoefte aan bestaat zegt een woordvoerster. 18.03 uur Openbaar Vervoer.43 uur Verkeer.10 uur Broer verdachte Eerder deze middag is een broer van verdachte Gkmen Tanis meegenomen door de politie voor verhoor. 19.14 uur Vlaggen op overheidsgebouwen dinsdag halfstok, verkiezingen gaan gewoon door. Februar 2006 betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefhrlicher Stoffe in die Gewsser der Gemeinschaft (1 ) wenn in Umsetzung dieses Artikels Programme zur Verringerung der Wasserverschmutzung, d i e Normen z u r Umweltqualitt umfassen, aufgestellt wurden. A European Commission spokesman said: "The UK, as a signatory to the Lisbon Treaty, is well aware of the EU's status in external relations, and was cognisant and supportive of this status while it was a member of the. Zur Abgrenzung des relevanten Marktes siehe die ber ei t s zitierte M i tt eilung der Kommission zur Definition des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaften.

Over bewapening van die mensen doen we geen uitspraken aldus een woordvoerder van de defensietak, die gaat over de veiligheid van plekken als Schiphol. 16.32 uur Ook andere scenario's De politie onderzoekt of het motief van de schutter in Utrecht ligt in de relationele sfeer, aldus een politiewoordvoerder tegen het ANP. 11.52 uur Veel ambulances op het 24 Oktoberplein Ziet verslaggever Dennis van Ommeren. Een afschuwelijk en ingrijpend incident waarbij slachtoffers zijn gevallen. Jede Vertragspartei gewhrleistet die bereinstimmung ihres Umgangs mit den Rechten und Pflichten des geistigen Eigentums von im Gebiet der anderen Vertragspartei ansssigen Rechtspersonen, die an indirekten Kooperationsttigkeiten teilnehmen, und den damit verbundenen Rechten und Pflichten, die sich aus einer solchen Beteiligung. De politie sluit niet uit dat er meer daders zijn, maar spreekt vooralsnog van een dader. Dient artikel 1, punt 11, van richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van betreffende een informatieprocedure op het ge bied van normen en t echn isc he voorschriften en r egels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij. "The EU's status in external relations and its subsequent diplomatic status is amply recognised by countries and international organisations around the world, and we expect the United Kingdom to treat the EU Delegation accordingly and without delay.".

Neue materialien